Tham gia

Please change this page according to your policy (configure first using Site Manager) and remove this note.

Hiện tại Du lịch ba-lô đang trong thời gian thử nghiệm, nên bạn cần thư mời để tham gia. Để yêu cầu thư mời, xin bạn gửi email về chip[at]huyenchip[dot]com.